Zjednodušene o podmienkach

Uviesť obchodné podmienky vyžaduje zákon. Je to niekedy právne zložité. Ak by ste neboli s čímkoľvek spokojný, dajte nám prosím vedieť a spravíme všetko preto, aby sme to vyriešili vo Váš prospech. Rovnako tak nikdy nezneužijeme Vaše osobné údaje. Potrebujeme ich len na úspešné doručenie zásielky na Vašu adresu a pre potreby účtovníctva. Ďalej nasleduje oficiálny text obchodných podmienok.

 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP“), záručné podmienky a reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou DobréKnihy s.r.o., Pod Hôrkami 348/20, Medzibrod 976 96, IČO: 44440502, DIČ: 2022701417, IČ DPH: Neplatca DPH (ďalej len "prevádzkovateľ") . DobréKnihy, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 15523/S.

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a smernicami EÚ.

Kupujúci je každá osoba, alebo spoločnosť, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku prijatú a spracovanú systémom dobreknihy.sk.

Elektronická objednávka je odoslanie vyplneného elektronického objednávkového formuláru. Objednávkový formulár obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z elektronického obchodu www.dobreknihy.sk a cenu tohto tovaru, ktorá je spracovaná systémom obchodu.

Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke prevádzkovateľa pre nákup prostredníctvom obchodu.

Spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kontaktné údaje – sales@DobreKnihy.sk, tel. číslo +421 903 517 088

Korešpondenčná adresa Predávajúceho – DobréKnihy s.r.o., Pod Hôrkami 348/20, Medzibrod 976 96

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky sú pravdivo a úplne vyplnené vyžadované polia v objednávkovom formulári. Objednávka musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, poštovú, fakturačnú a emailovú adresu a telefónne číslo. V prípade že objednávku realizuje firma, musí objednávka obsahovať názov spoločnosti, poštovú a fakturačnú adresu a telefónne číslo. Každá objednávka musí obsahovať počet kusov, dátum vykonania objednávky, spôsob platby a spôsob prevzatia tovaru.

2.2. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu predaja objednaného tovaru z internetovej stránky www.dobreknihy.sk. Objednávka je záväzná. Kupujúci má povinnosť sa riadne oboznámiť s VOP a svojim potvrdením pred odoslaním objednávky Produktov vyhlasuje, že VOP porozumel v plnom rozsahu a súhlasí s nimi.

2.3. Doručením objednávky produktov Predávajúcemu prostredníctvom doručenia potvrdzujúceho e-mailu (potvrdzujúceho prijatie danej objednávky Produktov) Kupujúcemu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy vo vzťahu k produktom, ktoré sú predmetom danej objednávky a potvrdzujúceho e-mailu, medzi Kupujúcim a Predávajúcim (ďalej len „kúpna zmluva“). Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy je teda okamih doručenia Potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v rámci príslušného objednávkového formulára. V prípade pochybností o doručení potvrdzujúceho e-mailu Kupujúcemu alebo o okamihu jeho doručenia sa za okamih uzavretia kúpnej zmluvy bude považovať deň odoslania Potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v rámci príslušného objednávkového formulára.

2.4. Kupujúci má právo stornovať objednávku. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

2.5. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/20014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je kupujúci (spotrebiteľ) oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2.6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy najmä ak je predmetom:

a) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

f) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

g) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

2.7. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/20014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť náš formulár na odstúpenie od zmluvy.

2.8. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

2.9. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám spotrebiteľ, ktorý je povinný vrátiť tovar na adresu spoločnosti. Zároveň spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

2.10. Predávajúci vráti do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Spotrebiteľ môže požiadať o iný spôsob platby. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť platby spotrebiteľovi pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

2.11. Ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, predávajúci a) poučuje spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a b) vyžiada od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a).

2.12. Pred začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy predávajúci

a) poučuje spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a

b) vyžiada od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a).

3. Dodacie podmienky

3.1. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriérska služba). Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prepravenej spoločnosti.

3.2. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru a až po uhradení kúpnej sumy v plnej výške.

3.3. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky v zmysle dodacích lehôt, ktoré sú uvedené na web stránke prevádzkovateľa, najneskôr do 4 pracovných dní od okamžiku odovzdania tovaru prepravcovi. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty, o čom bude kupujúci bezodkladne informovaní predávajúcim. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

3.4. Tovar dostanete kvalitne zabalený. Pri preberaní tovaru kupujúci skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdí na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný ihneď kontaktovať prevádzkovateľa.

3.5. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka. Poštovné máme pevne stanovené nezávisle na veľkosti objednávky, váhe zásielky, či spôsobe platby. Tovar máme na našom vlastnom sklade a v prípade platby dobierkou ho obratom odosielame v ten istý alebo nasledujúci pracovný deň.

Slovenská republika

• Slovenská pošta 1. trieda - 3,00 EUR (Doba doručenia je 1-2 pracovné dni od odoslania)

• Kuriér UPS -5,00 EUR (Doba doručenia je 1-2 pracovné dni od odoslania)

Česká republika

• Kuriér Intime - 8,00 EUR (Doba doručenia je 2-3 pracovné dni od odoslania.)

3.6. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

3.7. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v štátnom jazyku, dodací list, daňový doklad).

4. Kúpna cena, platby

4.1. Predajná cena je konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za výrobok. Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

4.2. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené červenou farbou ceny. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

4.3. Spôsoby platby objednaných produktov pri:

A) Dobierka

Zaplatíte až pri prevzatí zásielky. Peniaze odovzdáte pri doručení zásielky zamestnancovi Slovenskej pošty alebo zamestnancovi kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service. Pri prevzatí hotovosti by vám mali vystaviť potvrdenie o prijatí hotovosti. Ak vám potvrdenie nevydajú automaticky, prosím pýtajte si ho. Toto potvrdenie je potvrdením toho, že ste odovzdali hotovosť. V zásielke bude priložený aj náš daňový doklad - Faktúra.

5. Reklamácie a reklamačný poriadok

5.1. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky najmä zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Všetky reklamácie je možné uplatniť si v našej prevádzkarni na adrese DobréKnihy s.r.o., Pod Hôrkami 348/20, Medzibrod 976 96 osobne alebo písomne, doručením písomnej reklamácie (napríklad reklamačného formulára) predávajúcemu na korešpondenčnú adresu predávajúceho, alebo elektronicky formou doručenia e-mailovej reklamácie (reklamačného formulára) na e-mailovú adresu Predávajúceho: sales@DobreKnihy.sk.

5.2. Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie

5.3. Predávajúci na základe práv ktoré si uplatňuje spotrebiteľ určí spôsob vybavenia ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5.4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5.5. V prípade ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci uhradí spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.65.6. Predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď. V prípade kedy nie je možné doručiť potvrdenie ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydá o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Zodpovednosť za vady Produktov

6.1. Záručná doba na zakúpený tovar prostredníctvom internetového obchodu www.dobreknihy.sk je v zmysle Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z.z. § 620 v trvaní 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe (faktúra). Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

6.2. Plynutie záručnej doby začína prevzatím zakúpeného tovaru kupujúcim.

6.3. Typy vád

6.3.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

6.3.2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

6.4. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný subjekt určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u subjektu určeného na vykonanie záručnej opravy. Subjekt určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

6.5. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri Produktoch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dodaní Produktov Kupujúcemu v opačnom prípade práva zaniknú.

6.6. Predávajúci nezodpovedá najmä za vady, o ktorých Kupujúci pred uzavretím Kúpnej zmluvy vedel, ktoré má dodaný Produkt pri jeho prevzatí Kupujúcim. Za zjavnú vadu sa považuje vada, ktorá sa dá zistiť pri obvyklej prehliadke Produktu. Pri Produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s Kupujúcim dojednaná nižšia cena. Pri použitých Produktoch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Odoslaním záväznej objednávky a v nich obsiahnutých osobných údajov udeľuje Kupujúci spoločnosti DobréKnihy s.r.o., Pod Hôrkami 348/20, Medzibrod 976 96, IČO: 44440502, DIČ: 2022701417, IČ DPH: Neplaca DPH zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 15523/S súhlas so spracovaním osobných údajov v znení zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.2. Súhlas je možné, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností, vzniknutých v súvislosti s predajom Produktov Predávajúcim prostredníctvom Obchodu pred odvolaním súhlasu (napr. vybavenie prijatej objednávky) kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu: sales@DobreKnihy.sk alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného Prevádzkovateľovi na korešpondenčnú adresu jeho sídla.

7.3. Kupujúci súhlasí so sprístupnením svojich osobných údajov v zmysle § 4 ods.2 písm. g) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za účelom realizácie doručenia predmetu objednávky Kupujúcemu.

7.4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu). Ďalej sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

7.57.5. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení

8. Záverečné a prechodné ustanovenia

8.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

8.2. Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s predajom Produktov prostredníctvom internetových stránok podľa týchto VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

8.3. Orgán dozoru, ktorý vykoná dohľad nad Predávajúcim je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica 1, 974 00, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax č.: 048/4124 693.

8.4. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s existenciou, platnosťou, obsahom, výkladom alebo realizáciou týchto VOP, budú prednostne riešené mimosúdnou dohodou zúčastnených zmluvných strán. Tieto VOP a všetky spory z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace patria do právomoci príslušných všeobecných súdov Slovenskej republiky.

8.5. Ak niektoré ustanovenie týchto VOP bude považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady, ako aj ostatné ustanovenia VOP zostávajú naďalej v platnosti. V takom prípade sa bude postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevykonateľné, právne nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť.